aangesloten partijen

Privacy & Disclaimer

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen
zijn van misbuik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door
huisartsenpraktijk Smeets verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met
huisartsenpraktijk Smeets op via rnhprk16@ezorg.nl.
www.huisartsenpraktijksmeets.nl is een website van huisartsenpraktijk Smeets, wij zijn als
volgt te bereiken:

Postadres:
Huisartsenpraktijk smeets
Laurastraat 4B
6471 JL Eygelshoven

vestigingsadres: Idem aan postadres.

Inschrijfnr. Handelsregister Kamer van Koophandel 59258713
Telefoon: 045-5351232
E-mailadres: rnhprk16@ezorg.nl

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken .
Huisartsenpraktijk Smeets heeft hier geen invloed op.

Huisartsenpraktijk Smeets heeft Google geen toestemming gegeven om via
huisartsenpraktijk Smeets verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere
Google diensten.

- Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage , correctie of verwijderen sturen naar
rnhprk16@erzorg.nl. huisartsenpraktijk Smeets zal zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek reageren.

- Beveiliging
Huisartsenpraktijk Smeets neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbuik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloogde wijzingen tegen te gaan. De website
van huisartsenpraktijk Smeets maakt gebruik en een betrouwbaar SSL Certificaat om
te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

- Delen met anderen
Huisartsenpraktijk Smeets verstrekt uw persoonsgegeven alleen aan derden indien
dit nodig is voor de uitvoeren van een overeenkomt met u, of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

- In kaart brengen websitebezoek
Op de website van huisartsenpraktijk Smeets worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden,
Waaronder het IP- adres van uw computer en het tijdstop van opvraging en
gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses
van bezoek en klikgedrag op de website. Huisartsenpraktijk Smeets gebruikt deze
informatie om de verwerking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden
zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

- Google analytics
Huisartsenpraktijksmeets maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe
gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van
huisartsenpraktijksmeet bij Google zoekresultaatpagina's zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (
IP adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het
privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt,
om rapporteren over de Website aan huisartsenpraktijk Smeets te kunnen
verstrekken en om haar adverteerder informatie over de effectiviteit van hun
campagnes te kunnen bieden.

Privacyreglement van onze praktijk
Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze
wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene
van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels
voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te
informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk
om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.
Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar
voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht
melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de praktijk
Huisartsenpraktijk Smeets is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen,
voldoet de praktijk als volgt:
• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
- voor zorgverlening;
- voor doelmatig beheer en beleid;
- voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
• Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Smeets hebben zich verplicht om vertrouwelijk
om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede
zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste
behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf
of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander
daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan
alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van
aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard
moeten blijven.

Copyright 2018 - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf van Huisartsenpraktijk Smeets noodzakelijk!